Koopovereenkomst

Koopovereenkomst huis: wat komt daar bij kijken?

Bent u het met de verkoper eens geworden over de prijs van uw nieuwe huis? Dan is het nu tijd om alle afspraken vast te leggen in een voorlopige koopovereenkomst. Als koper is het belangrijk om te kijken of alles wat er in het koopcontract staat wel klopt. Maar wat hoort er eigenlijk allemaal in een koopovereenkomst te staan? ## Wat is een (voorlopige) koopovereenkomst? Een koopovereenkomst bestaat uit alle gemaakte afspraken tussen de koper en de verkoper van een woning. Vaak wordt er gesproken van een voorlopig koopcontract. Het contract is echter wel degelijk bindend, zowel voor u als voor de verkoper.

Heeft u de (door u en door de verkoper) getekende overeenkomst ontvangen? Dan heeft u vanaf dat moment drie dagen de tijd om kosteloos van de koop af te zien. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Na deze drie dagen zit u aan de overeenkomst vast en betaalt u een boete als u besluit de woning toch niet te kopen. Om deze boete te voorkomen, kunnen er ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst worden opgenomen.
## Wat hoort er in een koopovereenkomst te staan? Naast wettelijke regelingen, worden in de koopakte alle gemaakte afspraken vastgelegd. Om er zeker van te zijn dat alles klopt, zou u de hulp van een notaris in kunnen schakelen. In een koopovereenkomst wordt vastgelegd wie de verkoper, respectievelijk de koper is en wat er wanneer wordt gekocht. ### Wie? Ten eerste dient te worden vermeld wie de koper, maar ook wie de verkoper van het huis is. Zowel echtgenoten als geregistreerde partners dienen in te stemmen met het verkopen van de woning en de inboedel. Om dit te kunnen bewijzen, moet ook de echtgenoot de modelakte ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is, kan ervoor worden gekozen om in hoger beroep te gaan. Woont u samen? Dan heeft u geen toestemming nodig van uw huisgenoot, tenzij in het samenlevingscontract iets anders is overeengekomen. ### Wat? In een koopcontract dienen in ieder geval het adres en de koopprijs van het huis, betalingsafspraken, kadastrale gegevens en de grootte van het grondoppervlak vermeld te worden. Ook dient het contract de afgesproken ontbindende voorwaarden te bevatten. Bij erfpacht is het ook van belang dat de koopovereenkomst gegevens hiervan bevat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geldende erfpachtvoorwaarden, de datum waarop het recht van erfpacht is gevestigd en de hoogte van de erfpachtcanon. In de koopakte vindt u ook de koopsom van de woning.

Om zwart op wit te hebben staan welke zaken bij de koop zijn inbegrepen, is het van belang dat deze zaken concreet in de verkoopovereenkomst worden opgenomen. Het gedeelte waarin dit wordt vastgesteld wordt de lijst van roerende zaken genoemd. ### Wanneer? In het koopcontract wordt ook de datum vermeld waarop koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen. ## De koopprijs en kosten: hoe zit dat? De koper is verplicht om de koopprijs van de woning te betalen. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten; namelijk de kosten van een koopakte en de kosten van de overdracht. Van dit laatste kunnen partijen echter afwijken, indien gewenst. Onder de kosten voor de koper vallen:

● Belasting ● Notariskosten ● De kosten voor het Kadaster voor het inschrijven van de transportakte